Historia i Kultura - studia magisterskie

 

Studia magisterskie dla osób zainteresowanych dziejami kultury.

 

Zarejestruj się w systemie IRKPoznaj harmonogram studiów

Jakie kompetencje zyskasz?

Podczas studiów student poznaje dzieje świata starożytnego i powiązane z nimi przemiany jakie zachodziły w obrębie kultury filozoficznej. Analiza przemian historycznych w kolejnych epokach będzie istotnym elementem poznania dynamiki dziejowej i warunków, które ukształtowały obraz ówczesnego świata, zarówno tego w wymiarze lokalnym jak i ogólnym. Poznaje podstawowe kategorie myślenia filozoficznego i najważniejsze wydarzenia, które wpływały na przemiany w obrębie kultury duchowej. Zapoznaje się też z kulturową, społeczną i polityczną spuścizną Wieków Średnich. Zapozna się dziejami Średniowiecza, które zrodziło myśl scholastyczną, i zachodnią tradycję muzyczną, która wyrosła w nawach gotyckich katedr. Student będzie mógł również zobaczyć w jaki sposób rewolucja cywilizacyjna doby Renesansu i następująca po niej rewolucja naukowa ukształtowały podstawowe zręby kultury i przyczyniły się do nowego pojmowania otaczającego ludzkość świata zarówno w wymiarze społecznym, filozoficznym i politycznym.

Co można robić po studiach?

Kontynuować naukę na studiach II stopnia, pracować w archiwach, muzeach, placówkach kultury, w mediach, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych, realizować się wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi otwartych, kompetentnych i dociekliwych, a przede wszystkim stać się w pełni świadomym współtwórcą kultury Zachodu przygotowanym na wyzwania współczesności.

Praca naukowa

W ramach Uniwersytecki Studiów Humanistycznych student będzie miał również szansę zapoznać się warsztatem badawczym historyka, a także zdobyć podstawowe kompetencje filozoficzne i muzyczne.

Zajęcia terenowe

Studenci biorą udział w licznych wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach, organizowanych zajęciach terenowych oraz zjazdach i konferencjach, odbywających się w kraju i zagranicą. Ponadto do ich aktywności należy współorganizacja warsztatów, mistrzowskich kursów interpretacji literatury muzycznej oraz seminariów naukowych prowadzonych przez wyśmienitych gości w postaci polskich i zagranicznych profesorów, m.in. z Niemiec, Czech, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Japonii czy Kuby.

Przykładowe przedmioty

Główne problemy świata współczesnego

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z węzłowymi problemami w dziejach świata po 1989 r. W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze szczególnymi uwarunkowaniami powstania nowych zagrożeń dla Europy i świata w wyniku rozpadu systemu dwubiegunowego

Mikrohistoria

Utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat badań mikrohistorycznych. Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy materiałów źródłowych, historiograficznych i historycznych. Zapoznanie z najważniejszymi syntezami dotyczącymi metodologii badań historycznych. Omówienie wybranych opracowań mikrohistorycznych. Pomoc w doskonaleniu umiejętności publicznej prezentacji zagadnień historycznych oraz popularyzacja wiedzy historycznej obejmującej mikrohistorię.

Sokrates i sofiści

Celem zajęć jest przedstawienie dziejów pierwszej i drugiej sofistyki na tle przemian kulturowych świata starożytnego ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych relacji pomiędzy kulturą sofistyczną i retoryczną a filozofią.

Elementy statystyki i demografii historycznej

Historykowi i szerzej – humaniście często obce są umiejętności z zakresu nauk ścisłych. Nie znaczy to, że nie powinien on znać podstawowych metod z zakresu matematyki i statystyki. Ich wykorzystanie jest warunkiem opracowania materiału np. z zakresu demografii. W ramach przedmiotu omawiane są m.in. podstawowe zjawiska składające się na ruch naturalny ludności (ślub, urodzenia, zgony), analizowane są przyczyny migracji i demograficzne skutki wojen. Zajęcia stanowią też okazję do weryfikacji utartych stereotypów związanych z demografią historyczną, jak np. przekonania, że „kiedyś ludzie żyli dłużej”.

Dziedzictwo kulturowe

 

Zajęcia związane z dziedzictwem kulturowym oparte są o materialne i niematerialne jego przejawy. Podejmują analizę śladów działalności ludzkiej od czasów najdawniejszych do współczesności i omawiają dawne budownictwo, nieistniejące już zawody, kulturę materialną życia codziennego. Dotykają rekonstrukcji ledwo uchwytnych niematerialnych przejawów kultury w postaci wierzeń, dawnych obrzędów, tradycji kulinarnych, strojów, haftów, czy pieśni. Dziedzictwo obejmuje wszystkie aspekty życia codziennego z podziałem na epoki i okresy w dziejach.

Wielokulturowość kresów wschodnich

 

Historia Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej to podróż w niezwykłe miejsca i czasy. To poznanie ludzi, którzy tworzyli świat, dziś mało znany, słabo zrozumiany, ale doceniamy. Kresy to nostalgia, zaduma, mity. To niezwykłe zabytki, kultura, historia. Dzięki tym zajęciom można przenieść się do tych wszystkich niezwykłych miejsc, które tworzą tak nam bliskie klimaty, mentalność, obrazy wyobraźni. To sentymentalna podróż w czasie, dzięki której poznamy ludzi i miejsca – tak zróżnicowane w warstwie kultury, a przez to stanowiące też wskazówkę na przyszłość

Humanistyka w praktyce

 

To przedmiot, którego celem jest przygotowanie studentów do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o tematyce historycznej i kulturalnej, w tym seminariów, konferencji, odczytów, prelekcji, pokazów, wystaw, debat, dyskusji panelowych czy rekonstrukcji. Ponadto przedstawienie i analiza najlepszych pomysłów na ukazanie w edukacji formalnej i przestrzeni publicznej szeroko pojętej problematyki historycznej i kulturalnej. W trakcie zajęć pokazujemy jak wydać i wypromować książkę? Co jest potrzebne, aby przygotować intersującą wystawę? Jak zorganizować wycieczkę historyczną? Czy ludzi nie można niczego nauczyć, tylko pomóc, by sami to odkryli? Organizujemy także spotkania z dyrektorami i pracownikami opolskich placówek kulturalno-oświatowych oraz wizyty w opolskich placówkach muzealnych i archiwalnych. Wreszcie czytając wspólnie Harariego zastanawiamy się czy homo sapiens traci kontrolę nad światem?

Muzyka PRL-u

Wkrótce….

Obrzędowość religijna od czasów najdawniejszych

Wkrótce….

Teorie spiskowe w dziejach i ich weryfikacja

W dobie współczesnej dezinformacji historycznej i dziwnych teorii spiskowych, które najłatwiej docierają do ludzi młodych i zainteresowanych historią, ale pozbawionych pogłębionej wiedzy, trzeba z nimi walczyć i obalać je przy pomocy rzetelnej wiedzy historycznej. Jest to szczególnie istotne zagadnienie, którym zajmuje się w czasie swoich wykładów wygłaszanych zarówno w ramach kursów akademickich, jak i w ramach aktywności popularyzującej historię. Teorie spiskowe dotyczą m.in. zagadnień związane z historią średniowiecza, którymi zajmuję się w swych badaniach naukowych, tj. przede wszystkim w zakresie dziejów Bizancjum, Normanów i Śląska

Zabytki Opola - Zajęcia terenowe

Schemat symboliczny miasta, uwarunkowania naturalne i możliwości ich wykorzystania, komunikacja na obszarze miasta na przestrzeni wieków; budowle sakralne dawne i nowoczesne, budynki publiczne i prywatne; plac miejski, deptak, przestrzeń relaksu i odpoczynku; przestrzeń handlu; struktury symboliczne i memoratywne; zasoby artefaktów i wytworów sztuk plastycznych (muzea, galerie).

I na koniec:
Studia na HiKu to przygoda nie tylko intelektualna.