Studia doktoranckie

Doktoranckie studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych UO stanowią trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych lub świadectwo ukończenia studiów.. Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich – pobierz plik. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie

 Kierownik studiów: Prof. UO dr hab Agnieszka Hensoldt

Doktorantom mogą być przyznane następujące stypendia:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów
 4. stypendium doktoranckie
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Stypendium może otrzymać do 20 % doktorantów z najlepszymi wynikami przyjętymi na pierwszy rok studiów wg listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego.

Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi, który znalazł się w grupie najlepszych doktorantów na danym roku, terminowo zamknął rok studiów poprzedzający przyznanie stypendium i wykazał się osiągnięciami naukowymi oraz organizacyjnymi, których wykaz znajduje się w Regulaminie w pomocy materialnej dla doktorantów:

http://www.doktoranci.uni.opole.pl/news.php?id=286&lang=pl&m=1

Doktoranci mogą się także ubiegać o stypendium doktoranckie oraz tak zwane stypendium „projakościowe”. Zasady przyznawania obu stypendiów znajdują się w Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim:

http://www.doktoranci.uni.opole.pl/news.php?id=285&lang=pl&m=1

Studentom studiów doktoranckich przyznawana jest także dotacja ministerialna, która wspomaga finansowo wyjazdy na konferencje, wyjazdy zagraniczne, zakupy literatury i inne wydatki związane z realizacją projektów badawczych” doktorantów.

Zasady rekrutacji :

Kandydaci, po uprzedniej Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, powinni  złożyć w dziekanacie Wydziału  Nauk Społecznych następujące dokumenty:

 

 1. podpisany przez Kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
 3. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
 4. dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
 5. informacja o znajomości języków obcych;
 6. dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
 7. życiorys;
 8. propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora.
 9. dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm lub jedną fotografię o wymiarze 35×45 mm i jedną o wymiarze 45×65 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Informacje i składanie dokumentów:

Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132, telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11oo do 14oo

Termin przyjmowania dokumentów:

od 7 maja do 27 lipca oraz od 01 września do 14 września 2018 do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;

 1. a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, sztuki, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, matematyki.
 2. b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie internetowej: filozofia: filozofia.uni.opole.pl

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

 1. a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

poniżej  4.0 – 0 pkt

od 4.0 do 4.2 – 2 pkt

od 4.2 do 4.4 – 4 pkt

od 4.4 do 4.6 – 6 pkt

od 4.6 do 4.8 – 8 pkt

od 4.8 do 5.0 – 10 pkt

 1. b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych, udział w programach badawczych, działalność w kołach naukowych) w tym za znajomość
 2. obcego: p potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
 3. c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
 4. d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

21.09.2018 godz. 10oo  sala 327 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

Termin ogłoszenia wyników:

do 30 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

– indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

– strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.