historia – filozofia – Muzyka

Uniwersyteckie studia humanistyczne

to więcej niż studia, to intelektualna przygoda. Historyczna, filozoficzna i muzyczna podróż z przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. USH to gwarancja uzyskania humanistycznego wykształcenia, które w XXI wieku – stuleciu wiedzy i otwartych umysłów – jest wbrew obiegowym opiniom gwarancją nie tylko zawodowego sukcesu, ale przede wszystkim świadomego i pełnego życia. USH to kierunek dla ludzi świadomych swojej wartości, z którymi pragniemy przede wszystkim rozmawiać o tym, co ważne i najważniejsze. Uniwersyteckie Studia Humanistyczne stworzyliśmy dla Ciebie. Spójrz w lustro,  posłuchaj, o czym  śpiewa Rag’n’Bone, podejmij decyzję i ruszaj z nami w drogę.

Dziedziny wiedzy, które poznasz podczas studiowania

Historia nie tylko z książki, czyli…

Odkryjemy tajemnice historii w przestrzeni publicznej. Zmierzymy się z przeszłością i pamięcią o niej. Poznany biografie sławnych ludzi i tych, którzy na kartach historii zapisali się tylko jednym zdaniem. Wspólnie zobaczymy wizualizacje historii na obrazach, zdjęciach, karykaturach i memach. Obejrzymy i przedyskutujemy filmy o historii i jej obraz w filmach. Zwiedzimy muzea, archiwa, galerie, zamki i pałace, aby zobaczyć i dotknąć, bo „Każdy moment historii jest rozwidleniem dróg”. I choć z przeszłości do teraźniejszości biegnie tylko jeden szlak, to przyszłość rozgałęzia się na niezliczone mnóstwo ścieżek, z których najlepsze chcemy wraz z Toba wybrać.          

Nasza “Historia” jest dla Ciebie. Dlaczego?

Dlatego, że jest odkrywaniem tajemnic, które kryje ziemia, a które poznasz na zajęciach archeologii ziem polskich i powszechnej. Jest jak „Gotyk na dotyk” podczas wykładów i ćwiczeń średniowiecznej historii Polski i powszechnej. Dlatego, że jest podróżą z Kolumbem i walką u boku u Kościuszki, czyli spotkaniem z historią nowożytną. Jest szukaniem odpowiedzi na pytanie – dla kogo XIX wiek był „La belle époque” i dlaczego wiek XX to „Burzliwe stulecie”

Historia w lustrze filozofii

Student poznaje podstawowe kategorie myślenia filozoficznego i najważniejsze wydarzenia, które wpływały na przemiany w obrębie kultury duchowej. Zapoznaje się też z kulturową, społeczną i polityczną spuścizną Wieków Średnich. Zapozna się dziejami Średniowiecza, które zrodziło myśl scholastyczną, i zachodnią tradycję muzyczną, która wyrosła w nawach gotyckich katedr. Będzie mógł również zobaczyć w jaki sposób rewolucja cywilizacyjna doby Renesansu i następująca po niej rewolucja naukowa ukształtowały podstawowe zręby kultury i przyczyniły się do nowego pojmowania otaczającego ludzkość świata zarówno w wymiarze społecznym, filozoficznym i politycznym.

Dzieje muzyki, czyli soundtrack historii

Współczesna muzyka Zachodu zrodziła się w nawach gotyckich katedr wraz z pierwszymi kompozytorami Leoninem i Perotinem Wielkim, ale jej źródeł trzeba szukać znacznie głębiej – na Bliskim Wschodzie, w cieniu piramid i ogrodów Babilonu. Pierwsze próby jej zrozumienia to pitagorejska nauka o harmonii zaklętej w liczbach. W wiekach średnich nauczanie muzyki było częścią wykształcenia humanistycznego. Od tamtych czasów towarzyszy ona przemianom historycznym jako ich zwierciadlany soundtrack. Posłuchaj powstałego na przełomie XII i XIII wieku poczwórnego organum “Sederunt principes” i pomyśl, jak wiele straciłaby historia bez ścieżki dźwiękowej. 

zacznij przygodę intelektualną swojego życia

Skontaktuj się z nami

historia@uni.opole.pl

tel. (077) 401 61 80

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2,

Sekretariat czynny w godzinach 8:00 – 15:30

Przykładowe przedmioty

Archeologia

Celem kursu jest prezentacja historii i kultury społeczeństw prehistorycznych (epoka kamienia: paleolit, mezolit, neolit, eneolit i okres brązu), europejskiego Barbaricum w okresie od VII wieku przed Chr. do schyłku czasów wędrówek ludów (ok. VI wieku po Chr.) i wczesnośredniowiecznej.

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

Student poznaje podstawowe kategorie myślenia filozoficznego i najważniejsze wydarzenia, które wpływały na przemiany w obrębie kultury duchowej. Zapoznaje się też z kulturową, społeczną i polityczną spuścizną Wieków Średnich. Zapozna się dziejami Średniowiecza, które zrodziło myśl scholastyczną, i zachodnią tradycję muzyczną, która wyrosła w nawach gotyckich katedr. Będzie mógł również zobaczyć w jaki sposób rewolucja cywilizacyjna doby Renesansu i następująca po niej rewolucja naukowa ukształtowały podstawowe zręby kultury i przyczyniły się do nowego pojmowania otaczającego ludzkość świata zarówno w wymiarze społecznym, filozoficznym i politycznym.

Procesy o czary w Europie nowożytnej

Celem zajęć jest analiza problematyki dotyczącej procesów karnych o przestępstwo czarów w nowożytnej Europie. Interesująca będzie również kwestia postrzegania przez społeczeństwo tego przestępstwa oraz jego umocowania prawnego w dziejach Polski i Europy. Istotnym elementem związanym z omawianymi zajęciami będzie również usytuowanie czarownicy, czarów, magii w społeczeństwie pod względem antropologicznym, socjologicznym oraz kulturowym. Kolejnym celem będzie również omówienie na tle kwestii związanych z procesami o czary problematyki tolerancji i nietolerancji religijnej oraz wykorzystywania tego elementu do celów politycznych, ekonomicznych i społecznych

Infobrokering – wyszukiwanie informacji w epoce cyfrowej

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów/ek z narzędziami i metodami ułatwiającymi wyszukiwanie informacji, ze specyfiką pracy brokera informacji oraz z teoretycznymi i praktycznymi problemami związanymi z pozyskiwaniem informacji wysokiej jakości.

Film i historia

Celem przedmiotu jest (1) utrwalenie i pogłębienie wiedzy studentów na temat historii Niemiec i Polski w XX wieku (2) zapoznanie studentów z wybranymi dziełami filmowymi dotyczącymi historii Polski i Niemiec w XX wieku (3) rozwijanie umiejętności krytycznej analizy materiałów źródłowych (tekstowych, ikonograficznych, filmowych) (4) zapoznanie studentów z najważniejszymi syntetazami dotyczącymi historii Polki i Niemiec w XX wieku (5) przedstawienie wybranych opracowań dotyczących przeszłości Niemiec oraz filmowych dzieł propagandy nazistowskiej (6) omówienie wybranych opracowań dotyczących historii polskiej kinematografii powojennej, cenzury i propagandy PRL (7) zapoznanie z dorobkiem kinematografii Polski i Niemiec.

Technika pracy umysłowej – strategie uczenia się i studiowania

Omówienie i wypracowanie ze studentami umiejętności rozpoznawania własnych słabości i trudności w pracy umysłowej; wykorzystywania wiedzy dotyczącej metod rozwijania i udoskonalania różnych form pracy umysłowej; skutecznej koncentracji; rozumienia i rozwiązywania problemów; kreatywnego myślenia; skutecznego uczenia się oraz efektywnego zapamiętywania. W efekcie student ma zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą mu nabyć wprawę w występowaniu przed publicznością oraz wypracowanie skutecznych metod opracowywania referatów, a także prac pisemnych – sprawozdań, recenzji, artykułów i dłuższych wypowiedzi pisemnych.

Historia wojskowości polskiej i powszechnej

Przedstawienie wpływu wojen toczonych od średniowiecza do początków XX w. na rozwój cywilizacji europejskiej i Polskiej. Wskazanie na wielopłaszczyznowe skutki wojen: demograficzne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Określenie ich wpływu na kulturę państw europejskich, duchową i materialną. Wskazanie na związki między wojnami a postępem technicznym. Przedstawienie pozostałości po wojnach i ich miejsca w tożsamości kulturowej Europy i Polski.