Efekty kształcenia na kierunku Coaching filozoficzny

Tabela odniesień kierunkowych do efektów obszarowych – z komentarzami

  1. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

  • Objaśnienie oznaczeń:
  • K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia
  • W — kategoria wiedzy U — kategoria umiejętności
  • K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych
  • H1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla
  • studiów pierwszego stopnia
  • S1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia
  • 01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia

 

  • Tabela odniesień kierunkowych do efektów obszarowych – z komentarzami

 

Symbol Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filozofia absolwent:

 

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych

 

  WIEDZA
K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury H1A_W05

H1A_W10

 

K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii H1A_W01
K_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim H1A_W02
K_W04 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania H1A_W05

S1A_W06

K_W05 zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym H1A_W02
K_W06 zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi H1A_W04
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury H1A_W03

H1A_W04

K_W08 zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii H1A_W06
K_W09 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych H1A_W07

H1A_W09

K_W10 zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism H1A_W04
K_W11 zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie H1A_W09

H1A_W10

S1A_W04

K_W12 ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami S1A_W02
K_W13 ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o prawidłowościach, którym podlegają S1A_W03
K_W14 ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych S1A_W09
K_W15 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3) estetyka, filozofia kultury H1A_W07
K_W16 ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach polskiej kultury i o zaangażowaniu filozofów w życie kulturalne kraju H1A_W09

H1A_W10

 

K_W17 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego H1A_W07
K_W18 wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne H1A_U02
K_W19 zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma podstawowe informacje o odbiorcach literatury filozoficznej H1A_U08
UMIEJĘTNOŚCI  
K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych H1A_U02
K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę H1A_U03
K_U03 czyta i interpretuje tekst filozoficzny H1A_U03 H1A_U05
K_U04 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych H1A_U04
K_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną H1A_U04
K_U06 trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach H1A_U04
K_U07 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia H1A_U05 H1A_U03
K_U08 wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych H1A_U02
K_U09 zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne H1A_U05
K_U10 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych H1A_U06
K_U11 przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności H1A_U06
K_U12 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi H1A_U06
K_U13 formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09
K_U14 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury H1A_U01 H1A_U08
K_U15 samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst filozoficzny H1A_U01 H1A_U10
K_U16 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny H1A_U01 H1A_U10
K_U17 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę H1A_U06 H1A_U07
K_U18 identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych S1A_U05
K_U19 prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego H1A_U04 H1A_U05
K_U20 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur H1A_U07
K_U21 rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych H1A_U06 H1A_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego H1A_K01 H1A_K06
K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów H1A_K01
K_K03 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania H1A_K03
K_K04 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze H1A_K03
K_K05 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania H1A_K02
K_K06 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego H1A_K04
K_K07 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym H1A_K05
K_K08 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych H1A_K04

 

K_K09 ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych H1A_K03

 

 

 

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH

Objaśnienie oznaczeń:

S — obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych

1 — studia pierwszego stopnia

2 — studia drugiego stopnia

A — profil ogólnoakademicki

P — profil praktyczny

W — kategoria wiedzy

U — kategoria umiejętności

K — kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia

 

Profil ogólnoakademicki
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:

 

Wiedza
S1A_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04 zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05 ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07 ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09 ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
S1A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
S1A_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Umiejętności
S1A_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne
S1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy